PANTECH | IM-A880S | 1/24sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-200 | Flash fired, compulsory flash mode | 2015:12:22 23:45:24

 

이스 셀세타의 수해 한글판을 작년 12월에 구매했었습니다. 예약판입니다.

 

PANTECH | IM-A880S | 1/60sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode | 2015:12:22 23:55:25

 

예약판매 특전중 하나인 PSN 5000 원권.

 

PANTECH | IM-A880S | 1/24sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode | 2015:12:23 00:01:26

 

캐릭터 카드.. 입니다.

 

PANTECH | IM-A880S | 1/24sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode | 2015:12:23 00:02:57

 

앞면. 양면표지는 아닙니다.

 

PANTECH | IM-A880S | 1/40sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode | 2015:12:23 00:03:03

 

뒷면, 한국어판..

 

PANTECH | IM-A880S | 1/24sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode | 2015:12:23 00:03:17

 

초회 한정 이스 고금곡집 다운로드 권도 있습니다.

 

PANTECH | IM-A880S | 1/60sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode | 2015:12:23 00:03:24

 

 

게임ID VCKS-62017

 

 

 

 

 

 

Posted by HDS-GTR
{ ? }※ 스팸 트랙백 차단중 ...

댓글을 달아 주세요