450Mhz MMC-2 타입 펜티엄 III CPU

 

 

핀갯수는 인터넷 검색결과 약 400개라고 합니다.

'파코즈하드웨어 글 백업 > 뮤지엄' 카테고리의 다른 글

전사라이안  (0) 2012.05.28
Panasonic SL-SX410 CD Player  (0) 2012.05.28
MMC-2 타입 펜티엄 3 CPU  (0) 2012.05.28
메가맨 X3 (Rockman X3) PC판  (0) 2012.05.28
영웅전설 IV MS-DOS 용  (0) 2012.05.28
후지쯔 MHH2048AT, 도시바 XM-2420B  (0) 2012.05.28
Posted by HDS-GTR
{ ? }※ 스팸 트랙백 차단중 ...

댓글을 달아 주세요